نشست هم انديشي نحوه جذب سرمايه در پروژه ها در شرايط تحريم و بحران

خانه » وبلاگ – شبکه ای » نشست هم انديشي نحوه جذب سرمايه در پروژه ها در شرايط تحريم و بحران

نشست هم انديشي نحوه جذب سرمايه در پروژه ها در شرايط تحريم و بحران

نشست هم انديشي نحوه جذب سرمايه در پروژه ها در شرايط تحريم و بحران، در تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ توسط شرکت مهندسين مشاور مهساب نيرو در شرکت برق منطقه اي آذربايجان با حضور مديران و کارشناسان برگزار شد. در اين جلسه بر تغييرات ساختاري شرح خدمات مهندسين مشاور ، ارائه ايده هاي نوين  وارائه راهکارهاي نوين و بنيادي پرداخته شد. همچنين  پروژه نمونه انجام شده توضيح داده شد. مطالب ارائه شده در اين جلسه توانست سرفصلهاي زير پوشش دهد.

قوانين ، بخشنامه ها ، تعاريف، فرآیند ارائه و رسیدگی و شناسايي وضعيت موجود،گردآوري، بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات، و منابع و بودجه، انتخاب و تعريف پروژه و انتخاب روش اجراي پروژه،انتخاب روش تامين منابع مالي،مطالعات مدل مالي و تعيين آن، روش جاري کردن  بودجه  ، تعيين بودجه،بررسي برخي از تبعات،قرارداد مالي  ،تضامين مالي متقابل طرفين،ادعاهاي مالي،شناسايي روش و محاسبات بازگشت سرمايه،ادعاهاي غير مالي،محاسبات عوايد مالي و غير مالي کارفرمايان و

در تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ توسط شرکت مهندسين مشاور مهساب نيرو در شرکت برق م.نطقه اي آذربايجان با حضور مديران و کارشناسان برگزار شد. در اين جلسه بر تغييرات ساختاري شرح خدمات مهندسين مشاور ، ارائه ايده هاي نوين  وارائه راهکارهاي نوين و بنيادي پرداخته شد. همچنين  پروژه نمونه انجام شده توضيح داده شد. مطالب ارائه شده در اين جلسه توانست سرفصلهاي زير پوشش دهد.

قوانين ، بخشنامه ها ، تعاريف، فرآیند ارائه و رسیدگی و شناسايي وضعيت موجود،گردآوري، بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات، و منابع و بودجه، انتخاب و تعريف پروژه و انتخاب روش اجراي پروژه،انتخاب روش تامين منابع مالي،مطالعات مدل مالي و تعيين آن، روش جاري کردن  بودجه  ، تعيين بودجه،بررسي برخي از تبعات،قرارداد مالي  ،تضامين مالي متقابل طرفين،ادعاهاي مالي،شناسايي روش و محاسبات بازگشت سرمايه،ادعاهاي غير مالي،محاسبات عوايد مالي و غير مالي کارفرمايان و..

توسط | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱۶:۱۶:۳۴ دی ۱۴ام, ۱۴۰۰|اخبار شرکت|بدون ديدگاه

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه

// //