فعالیت قابل ارائه

خانه » فعالیت قابل ارائه
فعالیت قابل ارائه ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۱۶:۳۶:۱۶

فعالیت قابل ارائه در زمینه های مختلف

مهندسين‌ مشاور مهساب نيرو (مانيکو) مسئوليت‌ ارائه‌ كامل‌ خدمات‌ مهندسي‌، مشاوره‌اي‌ و نظارت‌ کارگاهي و عاليه‌ را براي بخش خصوصي، شرکتهاي تابعه وزارت نفت و وزارت‌ نيرو و ساير سازمانها و ارگانها در تمام مراحل‌ مختلف‌ اعم از مطالعات‌ اوليه‌ و امكان‌سنجي‌، تعيين‌ محل‌، طراحي‌، تهيه‌ مشخصات‌ فني‌، تهيه‌ اسناد مناقصه‌ خريد و نصب‌ و راه‌اندازي‌، ارزيابي‌ جهت‌ انتخاب‌ پيمانكارهاي‌ اصلي‌ و نظارت‌ بر عمليات‌ اجرايي‌ را مي­تواند بر عهده بگيرد. ‌ مهمترين‌ آنها عبارتند از:
– مشاركت درتهيه اسناد مناقصه، مشخصات فني

– ارزيابي فني واقتصادي پيشنهادهاي پيمانكاران

– مشاركت در فعاليتهاي مهندسي و مشاور و نظارت عاليه بر طرحها

– همكاري در بهره­برداري از سيستم در حال كار و بررسي حوادث و مشكلات ايجاد شده

– راه­اندازي و انجام آزمايشات عملكردي

– انجام طراحي­ها و مهندسي پروژه­هاي پيشنهادي

– بررسي‌ طراحي‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و احداث‌

– بررسي طراحي و رفع عيوب مراحل طراحي

– خدمات‌ مهندسي‌ مرحله‌ اول‌ و دوم‌ و سوم پروژه‌ها

– خدمات‌ مهندسي‌ براي انجام بازسازي ‌يا توسعه‌ بخشهاي مختلف يک پروژه

– خدمات‌ مهندسي‌ طراحي‌ و نظارت‌ بر ساخت‌ و احداث‌

– خدمات‌ مهندسي‌ سيستم‌ ارتباطي‌

– طراحي مفهومي و يا نظارت‌ بر طراحي‌ مفهومي‌

– خدمات‌ مهندسـي‌ قراردادها به روشهاي مختلف از جمله ساخت‌، بهره‌بــرداري‌ و تملك‌ دارايي و …

– طراحي‌ تفصيلي‌ كامل‌ سيكل‌ اصلي‌ آب‌ و بخار در نيروگاهها ‌

– امكان‌­سنجي‌ و طراحي‌ برج‌ دوگانه‌ تر و خشك‌ براي‌ نيروگاهها

– امكان‌­سنجي‌ و طراحي تبديل نيروگاه بخاري به نيروگاه توليد توأم برق و حرارت

– طراحي‌ نقشه‌هاي‌ جانمايي‌ و طرز استقرار تجهيزات‌

– طراحي‌ تفصيلي‌ ساختمانهاي‌ موقت‌ و تجهيز كارگاه‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ آب­رساني‌ و برق­رساني‌ موقت‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ تسطيح‌، خاكبرداري‌ و خاكريزي‌، حصاركشي‌، محوطه‌سازي‌، جاده‌ داخلي‌ و دسترسي‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ ساختمانهاي‌ اداري‌، غذاخوري‌، نمازخانه‌، بازرسي‌ و اطلاعات‌، موتور پول‌ و آتش‌نشاني‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ ساختمانهاي‌ انبار، كارگاه‌ تعميرات‌ و ساختمان‌ تجهيزات‌ كمكي‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ ساختمان‌ كنترل‌ مركزي‌ نيروگاه‌ و ساختمان‌ كنترل‌ پست‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ مجتمع‌ ساختمانهاي‌ مسكوني‌ ‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ آب­رساني‌ و برق­رساني‌ دائم‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ روشنايي‌ محوطه‌، سيستم‌ مخابرات‌ و ارتباطات‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ تهويه‌ مطبوع‌ مركزي‌

– طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ هواي‌ فشرده‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ سوخت‌رساني‌ مايع‌ و‌ گاز

–  طراحي تكميلي سيستم تصفيه آب و انتقال به واحدها

– طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ آتش‌نشاني‌ و اعلام‌ حريق‌

–  طراحي‌ تفصيلي‌ جمع‌آوري‌، انتقال‌ و دفع‌ آبهاي‌ سطحي‌ و تصفيه‌ پسابها

– طراحي‌ تفصيلي‌ حفاظت‌ از سيل‌

–  بررسي‌ و كنترل‌ طراحي­هاي صورت گرفته براي انتخاب و خريد‌ تجهيزات

–  نظارت‌ بر ساخت‌ تجهيزات‌، كارهاي‌ ساختماني‌، نصب‌ و راه‌اندازي‌

– طراحي‌ تفصيلي‌ ساختمان‌ كنترل‌ مركزي‌

– طراحي‌ تفصيلي كانال­هاي لوله و كابل و…

– طراحي‌ تفصيلي‌ سيستم‌ گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع

–   طراحي‌ تفصيلي‌ انواع پست‌­هاي برق

–  تهيه‌ مشخصات‌ فني‌ و اسناد مناقصه‌ براي‌ خريد تجهيزات‌ و سيستمهاي‌ مختلف‌

–  ارزيابي فني و اقتصادي تجهيزات و مستحدثات با بررسي وضع موجود و سوابق بهره‎برداري و تعميرات و نگهداري آنها

–  تعيين مدت بهره­برداري باقيمانده براي تجهيزات و سيستم

–  تعيين قيمت پايه فروش برق و گاز و نفت

–  تهيه مدل اقتصادي و تعيين قيمت خريد سوخت و يا برق

–  تعيين موارد حقوقي لازم براي درج در قراردادهاي فروش

–  تعيين آزمايشات لازم براي تحويل پروژه به خريدار احتمالي

–  مطالعات امكان­سنجي برون سپاري بهره­برداري و تعميرات

– خدمات مهندسي جلوگيري از كاهش ظرفيت و انتخاب راهكار مناسب

– تحليل و ارزيابي فني و اقتصادي

– خدمات نظارت كارگاهي

– نظارت بر شناخت بررسي وضعيت كالا

– امكان­سنجي و برآورد ميزان انرژي

– طراحي تفصيليCHP

– خدمات مهندسي طراحي و نظارت مخازن سوخت

– خدمات‌ مهندسي‌ افزايش‌ ظرفيت‌

–  خدمات‌ مهندسي‌ اصلاح‌ سيستم‌

– ارائه‌ طراحي‌ و خدمات‌ مهندسي‌ براي تأمين‌، نصب‌، راه‌اندازي‌ و به‌ مدار آوردن‌ ترانسفورماتورها و راكتورها

– خدمات‌ مهندسي‌ سيستم‌ روشنايي‌

– خدمات‌ مهندسي‌ خريد تجهيزات –

– خدمات‌ مهندسي‌ طرح‌ جايگزيني‌

– خدمات مهندسي مطالعه رينگ شبكه-

– خدمات مهندسي تنظيم رله­ها

–  بررسي‌ علل‌ خاموشيها

–  خدمات‌ مهندسي‌ تغيير مسير

ـ انجام مطالعاتي‌، بهينه‌سازي‌ و استانداردسازي

– انجام خدمات‌ مهندسي‌ پروژه‌هاي‌ مطالعاتي‌ و بهينه‌سازي‌ و از جمله تهيه و تدوين‌ استانداردها

– تهيه و تدوين ليست آزمايشات تجهيزات

– بررسي وضعيت عرضه كالاها

– خدمات مهندسي اندازه­گيري و تحليل شاخص­ها

–  تهيه و تدوين شناسايي نقاط ضعف و مديريت بحران

– جمع‎آوري اطلاعات مربوط به شبكه و سيستم، مكانيزه كردن سيستم، تدوين اطلاعات و ورود آنها به كامپيوتر تحت نرم‎افزارو …و  انجام كليه محاسبات فنی و اقتصادي مربوطه

– نظارت بر بهره‎برداري، سرويس و نگهداري

– ارائه خدمات مشاوره‎اي و تهيه گزارشات در زمينه بهره‎برداري بهينه از تاسيسات و شبكه‎ها

– بررسي محل انجام و نوع كار و اعلام مغايرتها قبل از شروع عمليات

– بازديد از محل در هنگام انجام عمليات و بعد از اتمام عمليات و ارائه گزارش فني و مديريتي پروژه

– تكميل چك ليستهاي نظارتي

– اعلام اشكالات و مغايرتها به گروه اجرايي و پيگيري در جهت رفع اشكالات

–  ارائه خدمات مشاوره‎اي و راهنمايي گروههاي اجرايي در جهت بهينه نمودن سرويس و نگهداري و تاسيسات

– توصيه رعايت اصول ايمني كار و اعلام موارد عدم رعايت ايمني ويا جلوگيري از ادامه كار و دستور توقف كار در صورت عدم رعايت موارد ايمني

– انجام کليه مراحل قانوني براي اخذ مجوزها و …

– انجام خدمات مشاوره براي سرمايه­گذاري در بخش انرژي

– انجام خدمات مشاوره براي شناسايي و تعيين شريک و سرمايه­گذار خارجي و داخلي

– برنامه ريزي مالي و بودجه براي پروژه­ها

– کنترل پروژه

– مديريت طرح و پروژه

– تهيه صورت وضعيتها، و تعديلات و يا بررسي آنها خصوصا تعديلات بر اساس قوانين و بخشنامه ها و …

// //