مدیریت طرح

خانه » مدیریت طرح
مدیریت طرح ۱۳۹۷/۴/۲۵ ۱۶:۵۶:۰۶
مدیریت طرح

مدیریت طرح

مدير طرح ميبايست كليه وظايف كارفرما در مورد پروژه را به غير از قبول تضمينها و دستور تمديد، آزادكردن ،ضبط يا واريز آنها، تصويب تغيير مبلغ قرارداد ،تصويب تغيير مديريت قرارداد ،تغيير مشخصات فني،تغيير سيستمها و اجزاي اصلي كار، تصويب قيمتهاي جديد و حق الزحمه خدمات اضافي، تصويب تحويل موقت و تحويل قطعي، تعليق، خاتمه و فسخ قرارداد، تصويب صورت وضعيت قطعي و صورتحساب نهايي انجام دهد. كل امور مربوط به مديريت پروژه، نظارت بر مهندسي، تداركات، ساختمان و نصب و پيش راه اندازي و راه اندازي و همچنين كل امور مربوط به بازرسي فني جزء خدمات شركت مهندسی مهساب نیرو (مانیکو)به عنوان مديرطرح مي باشد. ليست خدمات مدير طرح در ادامه بيان شده است:
۱. كمك به تعيين استراتژي هاي كلان پروژه
۲. ارائه و استقرار سيستم جامع مديريت پروژه
۳. برنامه ريزي و كنترل پروژه
۴. نظارت بر برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل پروژه توسط پيمانكاران، مشاوران و فروشندگان
۵. خدمات مديريت ارجاع كارو قراردادها
۶. مديريت منابع انساني
۷. خدمات ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)

۸. هماهنگي

۹. خدمات تامين مالي

۱۰. ارتباطات و مديريت اسناد پروژه

۱۱. مديريت كيفيت

۱۲. مديريت دانش و يادگيري سازماني

// //