هیات مدیره و همكاران فني شركت

خانه » هیات مدیره و همكاران فني شركت
هیات مدیره و همكاران فني شركت ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۶:۵۳:۳۸

اعضای هیات مدیره

آقاي افسر عباس زاده -رياست هئيت مديره و مديرعامل

سوابق کاري و تحصيلي

سرکار خانم دکتر فريده اکبري­ فرد –عضو هیات مدیره

سوابق کاري و تحصيلي

مشخصات برخي از همكاران فني شركت

۱-آقای دکتر اشكان زرگر، دكتراي تخصصي با ۲۰ سال سابقه کاری

۲-آقای مهندس رامين فيوجی، فوق ليسانس مهندسي برق با ۲۰ سال سابقه کاری

۳-آقای مهندس فرهاد نوروز¬نيا، ليسانس مهندسي برق الکترونيک با ۱۶ سال سابقه کاری

۴-آقای مهندس منصور عباس¬زاده، فوق ليسانس مهندسي با۸ سال سابقه کاری

۵-سرکار خانم زهرا عباس¬زاده، فوق ليسانس بيومکانیک با ۶ سال سابقه کاری

۶-آقای دکتر افشين رضازاده، دکتراي مهندسي کامپيوتر با ۸ سال سابقه کاری

۷-آقای مهندس شاهين رضازاده، ليسانس الکترونيک با ۶سال سابقه کاری

۸-آقای مهندس کاوه مرادي، ليسانس مهندسي برق با ۱۵ سال سابقه کاری

۹-آقای مهندس جعفر اماني، ليسانس مهندسي برق با ۲۲ سال سابقه کاری

۱۰-آقای مهندس علي اسدي، فوق ليسانس مهندسي برق با ۱۵ سال سابقه کاری

۱۱-آقای دکتر رامين فرضعلی¬زاده، فوق ليسانس ژيوفيزيک با ۱۰ سال سابقه کاری

۱۲-آقای مهندس يوسف محجوب، فوق ليسانس برق با ۱۶ سال سابقه کاری

۱۳-خانم صحرا عباس زاده، فوق ليسانس حقوق با ۵ سال سابقه کاري

۱۴-خانم دکتر فريده اکبري¬فرد، دکتراي رياضي کاربردي با ۱۲ سال سابقه کاري

۱۵-آقاي مهندس رحيم ياري، فوق ليسانس عمران- نقشه¬برداري با ۲۸ سال سابقه کاري

۱۶-خانم دکتر فرناز حاجباني، دکتراي برق – قدرت با ۶ سال سابقه کاري

۱۷-خانم گلناز سببي، فوق ليسانس حسابداري، با ۶ سال سابقه کاري

۱۸-آقاي مهندس هيرش مطاعي، ليسانس عمران- عمران با ۱۶ سال سابقه کاري

۱۹-آقاي مهندس عادل بي باک ،ليسانس مهندسي برق،با ۱۴ سال سابقه کاري

۲۰-آقاي مهندس محمد گلباز،ليسانس مهندسي مکانيک،با ۱۰ سال سابقه کاري

۲۱-آقاي مهندس علي رضا احمدي ، لسانس مهندسي برق کنترل،با ۶ سال سابقه کاري

۲۲-آقاي مهندس منصور احدوند،ليسانس مهندسي مکانيک،با ۸ سال سابقه کاري

۲۳-آقاي مهندس افسر عباس¬زاده، فوق¬ليسانس برق – قدرت (انرژي) با۱۶ سال سابقه کاري

// //